• algemeen club nieuws

Algemene ledenvergadering 2019

22-03-'19

Beste (ouders/verzorgers van) leden,

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op donderdag 11 april om 20.00 uur in het Heerenhuys te Cuijk.
Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen. Zet deze datum dus alvast in uw agenda!
Heeft u nog vragen voor de vergadering of vindt u het leuk om zelf ook een periode in het bestuur zitting te nemen?
Laat het ons weten: secretariaat@zwkmerlet.nl.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

Agenda 2019
1. Opening 
2. Vaststellen agenda  
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen ALV 2018 (bijgevoegd)
5. Verslagen 2018 
6. Financiën 
        1. Financieel verslag 2018
        2. Begroting 2019
        3. Verslag kascommissie
        4. Verkiezing kascommissie
7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar
     Mark Effing
     Elodie Siroen

Aftredend en herkiesbaar
     Ferry Lemmers

Verkiesbaar
     Eric Graat

10. Rondvraag / WVTTK
11. Sluiting

Ik hoop u allen te zien op donderdag 11 april.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Mark Effing